காயல் வானம் @ அக்டோபர் 24, 2020 (நேரம்: 16:53) [நட்சத்திரங்கள் பருமன்:2.5]
Symbols for Planets