காயல் வானம் @ ஐனவரி 27, 2021 (நேரம்: 18:10) [நட்சத்திரங்கள் பருமன்:2.5]
Symbols for Planets