காயல் வானம் @ ஜுலை 16, 2019 (நேரம்: 17:36) [நட்சத்திரங்கள் பருமன்:2.5]
Symbols for Planets