காயல் வானம் @ டிசம்பர் 2, 2021 (நேரம்: 23:52) [நட்சத்திரங்கள் பருமன்:2.5]
Symbols for Planets