காயல் வானம் @ டிசம்பர் 7, 2023 (நேரம்: 21:37) [நட்சத்திரங்கள் பருமன்:2.5]
Symbols for Planets