முக்கிய தகவல்: (1) தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட ஆவணங்கள் அடிப்படையில் இந்த சேவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. (2) இது இறுதியான தகவல் அல்ல. பதிவேற்றப்பட்டுள்ள தகவல்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
BETA VERSION
காயல்பட்டினம் வழியாக இயக்கப்படவேண்டிய
பேருந்துகள் விபரம்
அனைத்து மண்டல
பேருந்துகள் விபரம்
(இங்கு சொடுக்கவும்)
கோவைமதுரை
கும்பகோணம்திருநெல்வேலி
82 காயல்பட்டினம் வழி {மதுரை மண்டலம்} பேருந்து(கள்)!
153D1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (01:00)
திருச்செந்தூர்

201S A2
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (02:10)
(திருச்சி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

001E
(மதுரை மண்டலம்)
தேனி (02:25)
திருச்செந்தூர்

153 A1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (03:05)
திருச்செந்தூர்

153 F1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (04:00)
திருச்செந்தூர்

101A
(மதுரை மண்டலம்)
விருதுநகர் (04:00)
திருச்செந்தூர்

001D
(மதுரை மண்டலம்)
தேனி (04:30)
திருச்செந்தூர்

101B
(மதுரை மண்டலம்)
விருதுநகர் (04:45)
திருச்செந்தூர்

66C
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:00)
தேனி

153 I1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (05:30)
திருச்செந்தூர்

011B
(மதுரை மண்டலம்)
திண்டுக்கல் (05:45)
திருச்செந்தூர்

153 H1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (05:45)
திருச்செந்தூர்

27D
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:45)
நத்தம்

153 G1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (06:20)
திருச்செந்தூர்

001A
(மதுரை மண்டலம்)
போடி (06:25)
திருச்செந்தூர்

066A
(மதுரை மண்டலம்)
கம்பம் (06:28)
திருச்செந்தூர்

152B
(மதுரை மண்டலம்)
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் (06:50)
திருச்செந்தூர்

601A
(மதுரை மண்டலம்)
ராஜபாளையம் (06:55)
திருச்செந்தூர்

442B
(மதுரை மண்டலம்)
அருப்புக்கோட்டை (07:05)
திருச்செந்தூர்

153 C1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (07:10)
திருச்செந்தூர்

201S A1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (07:30)
திருச்செந்தூர்

153 B1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (07:45)
திருச்செந்தூர்

27C
(மதுரை மண்டலம்)
நத்தம் (08:00)
திருச்செந்தூர்

28A
(மதுரை மண்டலம்)
பழனி (08:15)
திருச்செந்தூர்

153 A1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:15)
மதுரை

130A
(மதுரை மண்டலம்)
பெரியகுளம் (08:25)
திருச்செந்தூர்

153D1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:28)
மதுரை

442A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்சி (08:30)
திருச்செந்தூர்

101A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:35)
விருதுநகர்

502A
(மதுரை மண்டலம்)
விருதுநகர் (08:50)
திருச்செந்தூர்

201S A2
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:15)
திருச்சி

001B
(மதுரை மண்டலம்)
கம்பம் (09:25)
திருச்செந்தூர்

153 F1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:35)
மதுரை

011A
(மதுரை மண்டலம்)
திண்டுக்கல் (10:10)
திருச்செந்தூர்

153 H1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:22)
மதுரை

442B
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:45)
அருப்புக்கோட்டை

152C
(மதுரை மண்டலம்)
சிவகாசி (11:00)
திருச்செந்தூர்

153 I1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:35)
மதுரை

001E
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:43)
தேனி

28B
(மதுரை மண்டலம்)
பழனி (11:50)
திருச்செந்தூர்

601A (via Tirunelveli)
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (11:50)
ராஜபாளையம்

66B
(மதுரை மண்டலம்)
குமுளி (12:05)
திருச்செந்தூர்

153 G1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:15)
மதுரை

001D
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:30)
தேனி

152C
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:35)
சிவகாசி

101B
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:40)
விருதுநகர்

153 B1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:45)
மதுரை

502A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:57)
விருதுநகர்

201S A1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:00)
மதுரை

153 C1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:22)
மதுரை

152D
(மதுரை மண்டலம்)
சிவகாசி (13:50)
திருச்செந்தூர்

101A
(மதுரை மண்டலம்)
விருதுநகர் (13:50)
திருச்செந்தூர்

442A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:00)
திருச்சி

153 D1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (14:25)
திருச்செந்தூர்

27C
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:40)
நத்தம்

001A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:10)
போடி

011B
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (15:27)
திண்டுக்கல்

130A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (16:30)
பெரியகுளம்

153 H1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (16:35)
திருச்செந்தூர்

66C
(மதுரை மண்டலம்)
தேனி (16:35)
திருச்செந்தூர்

153 G1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (16:55)
திருச்செந்தூர்

28A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:10)
பழனி

153 I1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (17:20)
திருச்செந்தூர்

101B
(மதுரை மண்டலம்)
விருதுநகர் (17:20)
திருச்செந்தூர்

153 B1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (17:30)
திருச்செந்தூர்

066A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
கம்பம்

140 A1
(மதுரை மண்டலம்)
மதுரை (17:40)
(பழனி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

101A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:05)
விருதுநகர்

152D
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:20)
சிவகாசி

011A
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (18:45)
திண்டுக்கல்

153 D1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:10)
மதுரை

152B
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:05)
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்

153 H1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:35)
மதுரை

28B
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:45)
பழனி

001B
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:05)
கம்பம்

153 G1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:40)
மதுரை

27D
(மதுரை மண்டலம்)
நத்தம் (21:50)
திருச்செந்தூர்

66B
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:20)
குமுளி

101B
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:20)
விருதுநகர்

153 I1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:40)
மதுரை

153 B1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:50)
மதுரை

140 A1
(மதுரை மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (23:00)
பழனி

தகவல்: நடப்பது என்ன? சமூக ஊடக குழுமம்
இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: நவம்பர் 12, 2016