முக்கிய தகவல்: (1) தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட ஆவணங்கள் அடிப்படையில் இந்த சேவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. (2) இது இறுதியான தகவல் அல்ல. பதிவேற்றப்பட்டுள்ள தகவல்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
BETA VERSION
காயல்பட்டினம் வழியாக இயக்கப்படவேண்டிய
பேருந்துகள் விபரம்
அனைத்து மண்டல
பேருந்துகள் விபரம்
(இங்கு சொடுக்கவும்)
கோவைமதுரை
கும்பகோணம்திருநெல்வேலி
110 காயல்பட்டினம் வழி {கும்பகோணம் மண்டலம்} பேருந்து(கள்)!
305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (00:40)
திருச்செந்தூர்

325 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
புதுக்கோட்டை (01:00)
திருச்செந்தூர்

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ஏர்வாடி (01:30)
திருச்செந்தூர்

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
சாயல்குடி (02:15)
திருச்செந்தூர்

240 B
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (02:30)
காரைக்குடி

325 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
மதுரை (02:50)
திருச்செந்தூர்

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
தூத்துக்குடி (03:45)
திருச்செந்தூர்

218 G
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (04:10)
ராமநாதபுரம்

269
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
கமுதி (04:30)
திருச்செந்தூர்

218
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமேஸ்வரம் (04:45)
திருச்செந்தூர்

240
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமேஸ்வரம் (05:10)
திருச்செந்தூர்

183
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:10)
திருச்சி

338
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
கமுதி (05:20)
திருச்செந்தூர்

218 C
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:30)
ராமேஸ்வரம்

666
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (05:30)
திருச்சி

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
நாகப்பட்டினம் (05:35)
திருச்செந்தூர்

325 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
தூத்துக்குடி (06:00)
திருச்செந்தூர்

413 (via Trichy)
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:00)
அறந்தாங்கி

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
வேளாங்கண்ணி (06:00)
திருச்செந்தூர்

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:15)
ஏர்வாடி

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:15)
நாகப்பட்டினம்

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:15)
பட்டுக்கோட்டை

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:15)
ராமநாதபுரம்

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:15)
சாயல்குடி

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:15)
திருத்தறைப்பூண்டி

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:15)
தூத்துக்குடி

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:15)
வேளாங்கண்ணி

182
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருப்பத்தூர் (06:30)
திருச்செந்தூர்

218 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமேஸ்வரம் (06:35)
திருச்செந்தூர்

218 B
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (06:55)
திருச்செந்தூர்

218 I
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (06:55)
ராமநாதபுரம்

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருத்தறைப்பூண்டி (07:15)
திருச்செந்தூர்

218H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (07:30)
திருச்செந்தூர்

218 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமேஸ்வரம் (07:32)
திருச்செந்தூர்

218 D
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (07:35)
ராமேஸ்வரம்

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
கும்பக்கோணம் (08:05)
திருச்செந்தூர்

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
வேதாரண்யம் (08:20)
திருச்செந்தூர்

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
பட்டுக்கோட்டை (08:35)
திருச்செந்தூர்

906A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (08:35)
திருச்சி

325 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:30)
கும்பக்கோணம்

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:30)
மதுரை

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:30)
புதுக்கோட்டை

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:30)
தஞ்சாவூர்

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:30)
தூத்துக்குடி

269
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (09:40)
கமுதி

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
தஞ்சாவூர் (09:45)
திருச்செந்தூர்

338
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (10:15)
கமுதி

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
பட்டுக்கோட்டை (10:30)
திருச்செந்தூர்

218 E
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (10:40)
திருச்செந்தூர்

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
புதுக்கோட்டை (11:05)
திருச்செந்தூர்

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (11:20)
திருச்செந்தூர்

240 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
பரமக்குடி (11:30)
திருச்செந்தூர்

906B
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்சி (12:00)
திருச்செந்தூர்

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ஏர்வாடி (12:05)
திருச்செந்தூர்

218
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:05)
ராமேஸ்வரம்

218 B
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (12:45)
ராமநாதபுரம்

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
சாயல்குடி (13:00)
திருச்செந்தூர்

218 F
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (13:05)
திருச்செந்தூர்

240
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:05)
ராமேஸ்வரம்

218 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:20)
ராமநாதபுரம்

218 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (13:30)
ராமேஸ்வரம்

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (13:45)
திருச்செந்தூர்

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
மதுரை (14:03)
திருச்செந்தூர்

240 B
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
காரைக்குடி (14:10)
திருச்செந்தூர்

218 C
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமேஸ்வரம் (14:20)
திருச்செந்தூர்

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
தூத்துக்குடி (14:25)
திருச்செந்தூர்

183
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்சி (14:30)
திருச்செந்தூர்

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ஏர்வாடி (14:35)
திருச்செந்தூர்

218 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:35)
ராமேஸ்வரம்

182
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (14:40)
திருப்பத்தூர்

239
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (14:55)
திருச்செந்தூர்

666
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்சி (15:17)
திருச்செந்தூர்

218 G
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (15:25)
திருச்செந்தூர்

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
சாயல்குடி (15:25)
திருச்செந்தூர்

413
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்சி (16:25)
(அறந்தாங்கி பேருந்து)
திருச்செந்தூர்

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
தூத்துக்குடி (16:55)
திருச்செந்தூர்

218 D
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமேஸ்வரம் (17:00)
திருச்செந்தூர்

218 E
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:05)
ராமநாதபுரம்

240 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:25)
பரமக்குடி

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
ஏர்வாடி

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
நாகப்பட்டினம்

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
பட்டுக்கோட்டை

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
ராமநாதபுரம்

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
சாயல்குடி

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
திருத்தறைப்பூண்டி

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
தூத்துக்குடி

305 H
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (17:30)
வேளாங்கண்ணி

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
தூத்துக்குடி (17:40)
திருச்செந்தூர்

218 I
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
ராமநாதபுரம் (17:45)
திருச்செந்தூர்

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
நாகப்பட்டினம் (19:00)
திருச்செந்தூர்

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
வேளாங்கண்ணி (19:25)
திருச்செந்தூர்

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:30)
ஏர்வாடி

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:30)
பட்டுக்கோட்டை

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:30)
ராமநாதபுரம்

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:30)
சாயல்குடி

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:30)
தூத்துக்குடி

317 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (19:30)
வேதாரண்யம்

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:00)
கும்பக்கோணம்

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:00)
மதுரை

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:00)
புதுக்கோட்டை

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:00)
தஞ்சாவூர்

325
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (20:00)
தூத்துக்குடி

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருத்தறைப்பூண்டி (20:35)
திருச்செந்தூர்

218 F
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:00)
ராமநாதபுரம்

239
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (21:15)
ராமநாதபுரம்

305 J
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
பட்டுக்கோட்டை (22:00)
திருச்செந்தூர்

906B
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்செந்தூர் (22:00)
திருச்சி

906A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
திருச்சி (22:00)
திருச்செந்தூர்

325 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
கும்பக்கோணம் (22:03)
திருச்செந்தூர்

325 A
(கும்பகோணம் மண்டலம்)
தஞ்சாவூர் (23:40)
திருச்செந்தூர்

தகவல்: நடப்பது என்ன? சமூக ஊடக குழுமம்
இறுதியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: நவம்பர் 12, 2016