Weddings Special Page in Kayalpatnam.com Since 1998 - Kayal on the Web - Your home away from home Bus Service - Signature Campaign
Current Kayalpatnam Time
7:34:33 AM
வியாழன் | 20 ஐனவரி 2022 | துல்ஹஜ் 903, 1440 
Prayer timing for Kayalpatnam
ஃபஜ்ர்ளுஹ்ர்அஸ்ர்மஃக்ரிப்இஷாஃ
05:2112:3415:5518:2519:39
Sunrise/Sunset timing for Kayalpatnamஉதயம்06:37Moonrise/Moonset timing for Kayalpatnamஉதயம்20:26
மறைவு18:19மறைவு08:23
Morning Twilight
வானியல்கடல்சமூகம்
05:2405:4906:15
உச்சி
12:28
Evening Twilight
சமூகம்கடல்வானியல்
18:4119:0719:33
Go to Homepage
செய்திகள்
Previous News ItemNext News Item
செய்தி எண் (ID #) 235
#KOTW235
Increase Font Size Decrease Font Size
வியாழன், மார்ச் 7, 2002
fhay;gl;lzk; K];ypk; If;fpa Nguit Mz;lwpf;if.
செய்திமாஸ்டர் கம்ப்யூட்டர்
இந்த பக்கம் 1635 முறை பார்க்கப்பட்டுள்ளது | வாசகர் கருத்துக்கள் காண (0) <> கருத்து பதிவு செய்ய
(ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கும் கருத்துக்கள் - 0; நிராகரிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் - 0)
click here to post your comment using facebook{ முகநூல் கருத்துக்கள்}{ட்விட்டர் கருத்துக்கள்}

mUshsd

mUshsd; md;GilNahd; my;yh`;tpd; jpUg;ngauhy;..

fhay;gl;lzk; K];ypk; If;fpa Nguit

 nghJf;FO $l;lk; 7-3-2002 khiy 7 kzpf;F vy;.Nf.Nky;epiyg; gs;sp v];.V.Riykhd; gpshf;fpy; ek; Nguitj; jiytH `h[p vk;.vk;.cit]; mtHfs; jiyikapy; eilngw;w NghJ> nghJr; nrayhsH `h[p gpuG Ry;jhd; k`;%J nea;dh mtHfshy; thrpj;jspf;fg;gl;l

Mz;lwpf;if.

fhay;gl;lzk; K];ypk; If;fpa Nguitapd; epHthfpfNs! nraw;FO cWg;gpdHfNs! midj;Jg; gs;spthry;fs; kw;Wk; nghJ ey mikg;Gf;fspd; gpujpepjpfshd nghJf;FO cWg;gpdHfNs! m];]yhK miyf;Fk; (tu`;)

gd;dpuz;L E}w;whz;L tuyhw;Wg; ngUikAk;> guhk;ghpa fyhr;rhu rpwg;Gkpf;f fhay;gl;lzj;jpy; midj;J K];ypk; [khmj;Jf;fspd; gpujpepjpfisf; nfhz;l CHeyf;FO mika Ntz;Lnkd;w vz;zk; gd;ndLq;fhykhf ,e;efu kf;fspd; cs;sj;jpy; ,Ue;J te;jJ. Ke;ija fhyfl;lq;fspy; mt;tg;NghJ CH jOtpa nghJ mikg;Gf;fs; Njhd;wpdhYk; fhyg;Nghf;fpy; mit kiwe;Jk; Nghapd.

ehk; fhynky;yhk; gpsTgl;Lj;jhd; fplf;f Ntz;Lkh? ek; CH xd;Wgl Ntz;lhkh? vd;w CHkf;fspd; Vf;fj;jpw;F tpil fpilj;jJ. ek; CH kf;fspd; xd;Wgl;l Kaw;rpf;F ghprhfTk;> Chpd; xw;Wikr; rpd;dkhfTk; tpsq;Ffpd;w Nf.vk;.b.kUj;Jtkidapy; 21-3-2001y; eilngw;w xU kuzk; ekf;F kpfg;ngUk; NrhjidahfTk; NtjidahfTk; tpsq;fpaJ.

jpahfrPyHfshd ngUe;jiffs; topelj;Jfpd;w Nf.vk;.b.kUj;Jtkidapy; ele;j xU ngz; gzpahshpd; jw;nfhiyia nfhiy vd;Wk;> fw;gopg;G vd;Wk; eh$rhky; gopRkj;jp ek; r%fj;jpw;nfjpuhf xU Aj;jNk njhLf;fg;gl;lJ. MHg;ghl;lq;fs;> Nghuhl;lq;fs;> thy;Ngh];lHfs; vd md;whlk; njhe;juTfs; jug;gl;ld. ek; xd;Wgl;l Kaw;rpahy; mij ntw;wpfukhf re;jpj;Njhk;. CNu xd;W $b xU khngUk; fz;ld MHg;ghl;lj;ijAk; elj;jpf;fhl;bNdhk;. ,ij gbg;gpidahf itj;Nj ,e;j CH xd;Wgl Ntz;Lk; vd;w fUj;J tYg;ngw;wJ.

,e;efhpy; msg;ghpa nghJg;gzpfs; Mw;wptUk; fhapNjkpy;yj; ,isQH r%f mikg;G 25-03-2001 QhapW khiy [yhypa;ah epf;fh`; k[;yp]py; midj;J [khmj; $l;lj;ij $l;baJ. mjpy; nrhy;yg;gl;l fUj;Jf;fspd; mbg;gilapy; 27-03-2001 md;W [yhypa;ahtpy; my;`h[;  gp.k`;%J mtHfs; jiyikapy; gy;yhapuf;fzf;fhd CH kf;fs; fye;J nfhz;l $l;lk; eilngw;wJ. Chpy; R%fkhd #o;epiyfis cUthf;fTk;> vjpHfhyj;jpy; vjpHghuhj gpur;ridfs; Vw;gl;lhy; cldbahf nray;gl;L jPHTfhzTk; midj;J [khmj; kw;Wk; nghJey ];jhgdq;fspy; ,Ue;J NjHTnra;ag;gLk; jyh ,U gpujpepjpfisf; nfhz;Lk;> CH gpuKfHfs; kw;Wk; murpay; fl;rpfspd; epHthfpfis ,izj;Jk; xU nghJ mikg;ig Njhw;Wtpg;gnjd ,f;$l;lj;jpy; Vfkdjhf jPHkhdk; epiwNtw;wg;gl;lJ.

mjid njhlHe;J 11-5-2001 md;W my;`h[;  vk;.v];.vk;.ghJy; m\;`g; mtHfs; jiyikapy; [yhypa;ah epf;fh`; k[;yp]py; eilngw;w $l;lj;jpy;; CHey FOtpw;fhd ngaH gl;bay; mq;fPfhpf;fg;gl;lJ.

17-5-2001 md;W my;`h[; v];.mf;gH\h gp.V.> mtHfs; jiyikapy; k[;yp]{y; Gfhhp \hPg; rigapy; ,jd; KjyhtJ nghJf;FO $l;lk; eilngw;wJ. 21-5-2001 md;W vy;.Nf.Nky;epiyg;gs;sp v];.V.Riykhd; gpshf;fpy; my;`h[; gp.k`;%J mtHfs; jiyikapy; eilngw;w $l;lj;jpy; ,jd; epHthfpfs; kw;Wk; nraw;FO cWg;gpdHfs; NjHe;njLf;fg;gl;ldH.

,e;j CH eyf;FOit fhay;gl;lzk; K];ypk; If;fpa Nguit vd;w ngahpy; miog;gnjd KbT nra;ag;gl;lJ. ek; Nguitf;fhd Nehf;fq;fs; kw;Wk; rl;l jpl;lq;fs; jahhpf;fg;gl;L 1-6-2001 md;W eilngw;w nghJf;FOtpy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJ.

 ek;Nguitapd; rhjidfs; :-

®        ekJ}hpy; fl;Lkhd gzpfs; Jtq;FKd; fl;Lkhd Nk];jphpfSld; tPl;L chpikahsHfs; vOj;J %ykhd xg;ge;jk; nra;J nfhs;s Ntz;Lk; vd;w eilKiwia nfhz;L te;Njhk;. fl;Lkhd Nk];jphpfSk; ek; Nguitapy; jq;fis gjpT nra;J nfhs;s Ntz;bNdhk;. ,jd;gb 68 Nk];jphpfs; jq;fis gjpT nra;Js;sdH. 35 xg;ge;j gbtq;fs; ek;Nguit %yk; tpdpNahfpf;fg;gl;Ls;sd. fl;Lkhd gzpfspy; Vw;gl;l jhthf;fis ek;Nguit jiyapl;L jPHj;J itj;Js;sJ. ,e;j xg;ge;jk; ,y;yhky; vj;jifa fl;Lkhd gzpfSk; Jtq;fg;gl$lhJ vd;gjpy; ek;nghJf;FO cWg;gpdHfSk;> midj;J [khmj; kw;Wk; rq;fq;fSk; tpopg;Gld; ,Ug;gJ mtrpak; vd;gij Rl;bf;fhl;l flikg;gl;Ls;Nshk;.

 ®           jkpo;ehL kpd;rhu thhpaj;jpd; fhay;gl;lzk; cjtpg; nghwpahsH mYtyfk;> tPLfSf;F kpd; ,izg;Gju ngz;fis Nehpy; tur; nrhy;ypAk;, [{k;M Neuq;fspy; $l kpd;jil Vw;gLj;jpAk;> kPl;lH ,lkhw;wj;jpd; NghJk;> ruz;lH nra;Ak; NghJk; $Ljy; fl;lzk; t#ypj;Jk; ,ilA+Wfis nra;J te;jJ. ,ij ek;Nguit ftdj;jpy; nfhz;L> midj;J [khmj; kw;Wk; nghJey mikg;Gf;fspd; ifnaOj;Jf;fis ngw;W ek;Nguitapd; Kf;fpa];jHfs; nrd;id nrd;W jkpo;ehL kpd;thhpa mikr;rH> jiytH kw;Wk; caH mjpfhhpfis re;jpj;J Ngrpajd; gadhf ,e;j ,ilA+Wfs; ,g;NghJ ,y;yhj #o;epiy cUthf;fg;gl;Ls;sJ.

 ®           Mj;J}H ePNuw;Wk; epiyaj;jpypUe;J fhay;gl;lzj;jpw;F gk;gpq; nra;Ak; Neuk; 10 kzp Neukhf Fiwf;fg;gl;ljhy; fLk; jz;zPH jl;Lg;ghL Vw;gl;lJ. ek;Nguitapd; Kf;fpa];jHfs; nrd;idapy; khz;GkpF rl;lkd;w cWg;gpdH ,d;iwa mikr;rH khz;GkpF mdpjh MH.uhjh fpU\;zd; mtHfs; %yk; rk;ge;jg;gl;l mikr;rHplk; Ngrp jpdKk; 18 kzpNeuk; FbePH gk;gpq; nra;a Vw;ghL nra;jjhy; ngUk; FbePH gQ;rk; jtpHf;fg;gl;lJ.

 ®           jkpof cs;shl;rpj; NjHjy; J}j;Jf;Fb khtl;lj;jpy; 18-10-2001 md;W eilngw ,Ue;jJ. md;iwa jpdk; k[;yp]{y; Gfhhp \hPg; rigapd; mG+Ht JM eilngw ,Ug;gijAk;> mg;gpuhHj;jidf;F khtl;lj;jpd; gy;NtW gFjpfspypUe;J gy;yhapuf;fzf;fhd K];ypk;fs; fye;J nfhs;s ,Ug;gjhy; mtHfSf;F cs;shl;rp NjHjypy; gq;Nfw;f tha;g;gpy;yhky; Ngha;tpLk; vd;gijAk; Rl;bf;fhl;b NjHjy; Njjpia khw;wp mikf;Fk;gb NjHjy; Mizaj;jpw;F Ntz;LNfhs; je;jp kw;Wk; /Ngf;]; ek; Nguit rhHgpy; nfhLj;J gj;jphpf;iffspYk; mr;nra;jp ntsptur; nra;Njhk;. mjd; fhuzkhf ,k;khtl;lj;jpy; NjHjy; Njjp 16-10-2001 vd mwptpf;fg;gl;lJ.

 ®           Gdpj ukyhd; khjj;jpy; r`H Neu xspgug;G nghJkf;fSf;F ,ilA+W ,d;wp nra;ag;gl Ntz;Lnkd;w Nfhhpf;iffspd; mbg;gilapy; mjid Kiwg;gLj;Jtjw;fhf efhpy; cs;s midj;J Mypk; ngUe;jiffSf;Fk; miog;G tpLj;J MNyhrid elj;jpNdhk;. 25 khHf;f mwpQHfs; ,f;$l;lj;jpy; gq;Nfw;W MNyhridfs; toq;fpdH. me;j MNyhridfspd; mbg;gilapy; KbTfs; vLf;fg;gl;L r`H Neu xspgug;G nra;gtHfSf;F njhptpf;fg;gl;ld. rpwg;Gkpf;f ,f;$l;lj;jhy; nghJkf;fs; tpUk;gpa ey;y tpisTfs; Vw;gl;ld.

 ®           ekJ flw;fiuapy; G+q;fh mike;Js;s gFjpianahl;b vtUila mDkjpAk; ,y;yhky; fpwp];jt FUrb fl;b rpiy itj;jij> tUtha;Jiw> fhty;Jiw kw;wk; Ng&uhl;rp kd;wj;jplk; ek; Nguit rhHgpy; GfhH nra;jij njhlHe;J> jpUr;nre;J}H Nfhl;lhl;rpaH Kd;dpiyapYk;> tUtha; tl;lhl;rpaH Kd;dpiyapYk; tprhuiz eilngw;W tUfpwJ. me;j tprhuizfspy; ek; Nguit Kf;fpa];jHfs; gq;Nfw;W tUfpd;wdH.

 ®           ekJ}H Nky;epiy kw;Wk; caHepiygs;spfspd; khzt-khztpaH vjpHfhy eyd;fSf;F Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba nray;jpl;lq;fs; gw;wp gs;spfspd; epHthfpfs; kw;Wk; jiyik MrphpaHfSld; ek; Nguit epHthfpfs; fye;J MNyhrid nra;Js;sdH. mij njhlHe;J epHthfpfs; kw;Wk; MrphpaHfs; $l;lk; eilngw cs;sJ. ngw;NwhH> MrphpaH $l;lk; elj;j Kaw;rp Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.

®           ek;Nguitf;F gyjug;gl;l tp\aq;fSf;fhf Vwhskhd kDf;fs; jug;gLfpd;wd. mitfs; clDf;Fld; ghprPypf;fg;gl;L mk;kDf;fspd; Kf;fpaj;Jtj;jpd; mbg;gilapy; KbTfs; nra;ag;gl;L tUfpd;wd. Ml;Nlh epWj;jg;; gpur;ridfs;> eilghij jfuhWfs;> fztd;> kidtp tptfhuq;fs;> nfhLf;fy; - thq;fy; jhthf;fs; cs;spl;l gy;NtW tp\aq;fs; jPHj;J itf;fg;gl;Ls;sd. kf;fs; njhif fzf;nfLg;G> thf;fhsHgjpT> FLk;g ml;il gjpT Nghd;w murpd; eyj;jpl;lq;fs; ek;Nguit %yk; nghJkf;fSf;F mwptpg;G nra;ag;gLfpd;wd. ek; Ngit mwptpg;Gf;fis [{k;M njhOifapd; NghJk;> gs;spthry;fspYk;> ijf;fhf;fspYk; mwptpg;G nra;tJ kpfTk; gaDs;sjhf mikfpwJ vd;gij Rl;bf;fhl;b ed;wp $w flikg;gl;Ls;Nshk;.

®           ek;efhpy; jiytphpj;jhLk; tl;bf; nfhLikapy; ghjpf;fg;gl;ltHfSf;F Kbe;jtiu cjtp nra;JtUfpNwhk;. tl;bf; nfhLikf;F Mshfp njhpe;Jk;> njhpahkYk; nrhj;Jf;fis ,oe;jtHfs;> rptpy; fphpkpdy; eltbf;iffSf;F MshdtHfs; kpul;lYf;F mQ;rp eLq;fpatHfs; ek; Nguitia mDfpdhy; rl;l hPjpahd gzpfis nra;J nfhLg;gNjhL> Ngr;RthHj;ijfs; %yKk; rkurk; nra;J itf;fg;gLfpd;wd.

®           jkpo;ehL muR cs;shl;rpj; NjHjiy mwptpj;j NghJ fhay;gl;lzk; NjHTepiy Ng&uhl;rp kd;w jiytiu NjHe;njLf;Fk; nghWg;ig ek;NguitNa Vw;wJ. ,jw;fhf nghJf;FO topfhl;Ljypd;gb midj;J gs;spfspd; Kj;jty;ypfs; MNyhrid $l;lk; elj;jg;gl;L me;j MNyhridapd;gb Ntl;ghsH NjHT eilngw;wJ. jiytH NjHjiy ek; NguitNa nghWg;Ngw;W elj;jpaJ. ek;Nguitahy; mwptpf;fg;gl;l Ntl;ghsH jpUkjp.m.t`pjh gp.v];.,., mtHfs; ek; efupd; nkhj;j Xl;Lf;fs; 28176y; gjpthd Xl;Lf;fs; 16534y; 13653 Xl;Lf;fis ngw;W 11044 Xl;Lf;fs; tpj;jpahrj;jpy; ntw;wp ngw;whH. J}j;Jf;Fb khtl;lj;jpNyNa kpf mjpf thf;Ffs; thq;fpaJk;> mjpf thf;Ffs; tpj;jpahrj;jpy; ntw;wp ngw;wJk; ek; Ng&uhl;rp jiytNu MFk; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.

 ®          ek; Nf.vk;.b.kUj;Jtkidapy; 21-3-2001y; ele;j kuzk; gw;wp kdpj chpik Mizaj;jpy; eilngw;w tprhuizapYk; ek;Nguit Kf;fpa];jHfNs M[uhfp thjhb ntw;wp Njbj;je;jdH. rp.gp.rp.I.b. tprhuiz ,Wjp KbTk;> ek;kPJ mepahakhf Rkj;jg;gl;l fsq;fj;ij Jilj;Jtpl;lJ. my;`k;Jypy;yh`;.

gy;NtW re;jHg;gq;fspy; gpsTgl;L fple;j fhuzj;jhy; ngUk; gpd;dilit re;jpj;J te;j ehk;> ,iwtdpd; ngUq;fUizahy; ,d;W xd;Wgl;L epw;gjhy; kfj;jhd fhhpaq;fis ntw;wpfukhf nra;J tUfpNwhk;. ,e;j ntw;wpf;F midj;J [khmj; kw;Wk; nghJey rq;fq;fs; jUfpd;w xj;Jiog;Ng fhuzk; vd;why; mJ kpfiahfhJ. ek; nray;ghLfSf;F ntspehLfspy; tho; fhay;thrpfspd; mikg;Gf;fs; NguhjuT jUtJ Gjpa cw;rhfj;ij jUfpwJ.

,g;Nguitapd; nfsut MNyhrfHfshf `h[p vk;.v];.vk;.ghJy; m];`g;> `h[p gp.k`;%J> `h[p gp.V.n\a;F> `h[p Nf.vk;. ,];kj; gp.v];.,.> `h[p v];.mf;gH\h gp.V.> ,g;Nguitapd; jiytH `h[p vk;.vk;.cit];> Jizj;jiytHfs; `h[p v];.X.mGy; `]d; fyhkp> `h[p vk;.vk;.Ry;jhd;> `h[p v];.b.nts;isj;jk;gp> nghJr; nrayhsH `h[p gpuGRy;jhd; k`;%J nea;dh> Jiz nrayhsHfs; `h[p Nf.tp.vk;.vk;.Kfk;kJ gh&f; gp.v];.,.>gp.vy;.> `h[p thT mg;Jy; fg;ghH> nghUshsH `h[p v];.V.Kfk;kJ myp kw;Wk; 55 nraw;FO cWg;gpdHfs; cs;spl;l 155 nghJf;FO cWg;gpdHfs; NguhHtj;NjhL nray;gl;L tUfpd;wdH.

[dhg; fhay; kfG+g;> [dhg; fhay; v];.,.mkhDy;yh`; MfpNahH ek; Nguitapy; KONeu nfsut gzp nra;J midj;J tp\aq;fisAk; ftdpj;J tUfpd;wdH. fhay;gl;lzk;> nkapd;NuhL 14 ,yf;f fl;blkhd> Ma;\h fhk;g;sf;]py; mike;Js;s ,jd; mYtyfj;jpd; nghWg;ghsuhf [dhg; v];.vr;.]hK \p`hGj;jPd; gp.v];.,.> b.rp.gp.> bg;.,d;.mugpf;> nray;gl;L tUfpwhH. ek;efhpd; midj;J murpay; fl;rpapdUk;> fhay;gl;lzk; Ng&uhl;rpapdUk; ,g;Nguitf;F jUk; MjuT ghuhl;bw;FhpaJ.

ek; gzpfs; NkYk; rpwf;fTk;> cynfq;Fk; thOfpd;w fhay; thrpfNshL njhlHGfis neUf;fkhf;fpf; nfhs;sTk; ,g;Nguit mYtyfj;jpy; fk;g;A+l;lH trjp nra;J ju ehk; tpLj;j Ntz;LNfhis nray;gLj;jp jUtjhf nrd;id> fhay; If;fpa rq;fj;jpdH cWjp mspj;jpUg;gJ kfpo;r;rpf;FhpajhFk;.

Xuhz;bw;Fs; ,e;j kfj;jhd rhjidfis Ghptjw;F fhuzkhf ,Ue;j vy;yhk; ty;y my;yhTf;Fk;> ngUk; xj;Jiog;Gf;fs; ey;fpa midj;J gs;spthry;fs; kw;Wk; nghJey mikg;Gf;fSf;Fk; ,r;re;jHg;gj;jpy; neQ;rhHe;j ed;wpia rkHg;gpf;f flikg;gl;Ls;Nshk;. vjpHfhyj;jpYk; ek; nray;ghLfSf;F ,ijtpl $Ljyhd xj;Jiog;Gk;> cjtpAk; ,Uf;f Ntz;Lnkd Ntz;bf;nfhs;fpNwhk;.

ek; nray;ghLfs; ,d;Dk; rpwf;f Ntz;Lk; ek; xw;Wik mjpfk; mjpfk; tYg;ngw Ntz;Lk;. mjw;F vy;yhk; ty;y my;yh`; Jiz Gupthdhf MkPd;.

fhay;gl;lzk; K];ypk; If;fpa Nguit

efhpd; midj;J [khmj; kw;Wk; nghJey rq;fq;fspd; $l;likg;G

Map\h fhk;g;sf;];>

14>nkapd; NuhL>

fhay;gl;lzk; - 628 204>

J}j;Jf;Fb khtl;lk;>

njhiyNgrp : 485200

/Ngf;]; : 485888

nry; : 98421-18283

,nkapy;    : kayalpatnam_umc@hotmail.com  

 

jfty; : fhay; kfg+g;

 

kh];lH fk;g;A+l;lH mflkp> fhay;gl;lzk;. (482145

 
 


Previous News ItemNext News Item
இச்செய்தி குறித்த உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்ய இங்கு சொடுக்கவும் >>
இந்த ஆக்கத்திற்கு முதலில் கருத்து பதிபவராக நீங்கள் இருங்கள்!
இங்கு சொடுக்கவும்
இச்செய்தி குறித்த உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்ய இங்கு சொடுக்கவும் >>

முகநூல் வழி கருத்துக்கள்
ட்விட்டர் வழி கருத்துக்கள்

பிற செய்திகள்
rh`pg; mg;gh ijf;fh fe;J}up  (28/4/2002) [Views - 1333; Comments - 0]
,bAld; kio  (22/4/2002) [Views - 1421; Comments - 0]
mbf;fb kpd;rhu jil  (17/4/2002) [Views - 1382; Comments - 0]
 ,ytr fz; rpfpr;ir Kfhk;.  (6/4/2002) [Views - 1578; Comments - 0]
r%f ey;ypzf;f $l;lk;  (1/4/2002) [Views - 1655; Comments - 0]
If;fpa Nguit jpdkyH kPJ eltbf;if fbjk;  (27/3/2002) [Views - 2339; Comments - 0]
khzpf;f tpahghhpfSf;F fhay;gl;lzk; K];ypk; If;fpa   (14/3/2002) [Views - 1688; Comments - 0]
fhay;gl;lzk; khzpf;f tpahghhpfs; rq;f jPHkhdk;  (14/3/2002) [Views - 1792; Comments - 0]
gj;jphpf;ifahsH re;jpg;G   (6/3/2002) [Views - 1647; Comments - 0]
`[;[{g; ngUehs;  (24/2/2002) [Views - 1349; Comments - 0]
fk;g;A+l;lH fz;fhl;rp  (24/2/2002) [Views - 1544; Comments - 0]
fhay;gl;lzj;jpy; ngz;fSf;F `pe;jp gapw;rp!  (19/2/2002) [Views - 1444; Comments - 0]
khHf;f cgd;dpahrk;  (16/2/2002) [Views - 1377; Comments - 0]
ed;F kio nga;jJ  (2/2/2002) [Views - 1250; Comments - 0]
[htpah fe;J}hp miog;gpjo;  (2/2/2002) [Views - 1693; Comments - 0]
nghd;nry;tp kuzk; - kdpjcupikMiza ePjpgjp tprhuiz  (29/1/2002) [Views - 1467; Comments - 0]

காயல்பட்டணம்.காம் இணையதள பக்கங்கள் தமிழ் வழி தேடல்
செய்திகள் ஆங்கில வழி (TAG) தேடல்
குறியீடு எண்கள் (ID #) வழி தேடல்
தேதி வாரியாக செய்தி தேட இங்கு சொடுக்கவும்
Advertisement
Cathedral Road LKS Gold ParadiseFathima Jewellers
AKM JewellersFaams

>> Go to Homepage
செய்திகள்
அண்மைச் செய்திகள்
அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை
அதிகம் கருத்து கூறப்பட்டவை
பரிந்துரைக்கப்பட்டவை
இந்த நாள், அந்த ஆண்டு
நீங்கள் படிக்காதவை
செய்திகளை தேட
தலையங்கம்
அண்மைத் தலையங்கம்
பிற தலையங்கங்கள்

ஆக்கங்கள்
எழுத்து மேடை
சிறப்புக் கட்டுரைகள்
இலக்கியம்
மருத்துவக் கட்டுரைகள்
ஊடகப்பார்வை
சட்டம்
பேசும் படம்
காயல் வரலாறு
ஆண்டுகள் 15
வாசகர் கருத்துக்கள்
செய்திகள் குறித்த கருத்துக்கள்
தலையங்கம் குறித்த கருத்துக்கள்
எழுத்து மேடை குறித்த கருத்துக்கள்
சிறப்புக் கட்டுரைகள் குறித்த கருத்துக்கள்
கவிதைகள் குறித்த கருத்துக்கள்
இணையதள கருத்தாளர்கள்
புள்ளிவிபரம்
சிறப்புப் பக்கங்கள்
புதிய வரவுகள்
நகர்மன்றம்
வீடு, மனை விற்பனை தொழில் (REAL ESTATE)
குடிநீர் திட்டம்
ரயில்களின் தற்போதைய நிலை
ரேஷன் கடைகளில் பொருள்களின் நிலை

EDUCATION
பள்ளிக்கூட கட்டணங்கள்
HSC Results (Since 2007)
Comparative Analysis
Best School Award Rankings
Centum Schools
1000 or above Students
12th Standard Timetable
10th Standard Timetable
தகவல் மையம்
காயல்பட்டினம் தொழுகை நேரங்கள்
சூரிய உதயம் / மறைவு கணக்கிட
சந்திர உதயம் / மறைவு கணக்கிட
ஆபரணச் சந்தை
அரசு விடுமுறை நாட்கள்
நிகழ்வுகள் பக்கம்
தமிழக அமைச்சரவை
காயல்பட்டினம் வாக்காளர் பட்டியல்
Hijri Calendar
Government
OTHER SERVICES
Email Service
Mobile Version
On Twitter
ADVERTISE HERE
Website Traffic
What are GoogleAds?
Advertisement Tariff
ABOUT US
Suggestions
Credits
KOTW Over The Years
About KFT
Recommend This Site
Kayal on the Web is one of several websites managed by The Kayal First Trust, a charitable organisation based in Kayalpatnam, Tuticorin District, Tamil Nadu, INDIA. By accessing and using this website, you are assumed to have read the Terms of service - governing this Website.
Designed for The Kayal First Trust by NetGross

© 1998-2022. The Kayal First Trust. All Rights Reserved