Weddings Special Page in Kayalpatnam.com Since 1998 - Kayal on the Web - Your home away from home Bus Service - Signature Campaign
Current Kayalpatnam Time
10:43:20 AM
புதன் | 15 ஜுலை 2020 | துல்ஹஜ் 349, 1440 
Prayer timing for Kayalpatnam
ஃபஜ்ர்ளுஹ்ர்அஸ்ர்மஃக்ரிப்இஷாஃ
04:4712:2903:5406:4608:02
Sunrise/Sunset timing for Kayalpatnamஉதயம்06:06Moonrise/Moonset timing for Kayalpatnamஉதயம்01:25
மறைவு18:41மறைவு14:03
Morning Twilight
வானியல்கடல்சமூகம்
04:5005:1705:44
உச்சி
12:23
Evening Twilight
சமூகம்கடல்வானியல்
19:0319:3019:56
Go to Homepage
செய்திகள்
Previous News ItemNext News Item
செய்தி எண் (ID #) 3149
#KOTW3149
Increase Font Size Decrease Font Size
புதன், ஜுன் 10, 2009
,yq;ifapd; ,g;Nghija Njit K];ypk;fspd; jdpj;jd;ikia mq;fPfhpf;Fk; rkur jPHT! -uC/g; `f;fPk;
செய்திஎஸ்.கே.எஸ். (தாருத்திப்யான் நெட்வர்க்)
இந்த பக்கம் 2216 முறை பார்க்கப்பட்டுள்ளது | வாசகர் கருத்துக்கள் காண (0) <> கருத்து பதிவு செய்ய
(ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கும் கருத்துக்கள் - 0; நிராகரிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் - 0)
click here to post your comment using facebook{ முகநூல் கருத்துக்கள்}{ட்விட்டர் கருத்துக்கள்}

,yq;ifapy; jkpo; NgRk; rKjhak; ,uz;L gphpTfshf cs;sdH. rka hPjpahd K];ypk;fspd; jdpj;Jtkhd murpay; mq;fPfhuj;ij cs;slf;fpajhf ,Uf;ff;$ba jPHNt ,yq;ifapy; epue;ju mikjpia Vw;gLj;Jk;. ,jw;F ,e;jpa muR kpfg; ngUk; gq;fhw;w Ntz;Lnkd =yq;fh K];ypk; fhq;fpu]; jiytUk;> ,yq;if Kd;dhs; mikr;rUk;> jw;Nghija ehlhSkd;w cWg;gpdUkhd uC/g; `f;fPk; Fwpg;gpl;lhH.

J}j;Jf;Fb khtl;lk; fhay;gl;bdk; tUif je;j uC/g; `f;fPk; nra;jpahsHfsplk; NgRifapy; njhptpj;jjhtJ:-tpLjiyg; Gypfs; jiytH gpughfud; capUld; ,y;iy vd;gNj cz;ik. KO MAj typikiaAk; ,oe;j gpd;G mtH capUld; ,Uf;fpwhuh vd;w Nfs;tpNa mtrpakpy;iy. mtUila kiwT mtiu ek;gpapUe;j tpLjiyg; Gypfspd; gaq;futhjj;jhy; ghjpf;fg;gl;l gyUf;Fk; epk;kjp Vw;gl;Ls;sJ.

mtH jiyik jhq;fp elj;jpa Nghuhl;lj;jpw;fhd fhuzk; epahakhdjhf ,Ue;jhYk;>
,d;W tpLjiyg; Gypfs; Kw;wpYkhf mopf;fg;gl;Ltpl;l epiyapy;> mij kpfg;nghpa ntw;wpahf MSk; ,yq;if muR md;whlk; nfhz;lhbf; nfhz;bUf;fpwJ. tpLjiyg; Gypfis mopf;fpNwhk; vd;w ngahpy; Vuhskhd mg;ghtpfSk;> nghJkf;fSk; ghjpf;fg;gl;Ls;s epiyapy; mtHfSf;F epthuz cjtpfis nra;tij tpl;Ltpl;L> ,g;gb ntw;wp tpoh nfhz;lhl;lq;fis elj;jpf; nfhz;bUg;gJ ,d;ndhU MAjg; Nghuhl;lj;ijj; J}z;b tpLk; vd murpay; Nehf;fHfs; fUJfpd;wdH.

,g;Nghija Njitnay;yhk;> rpWghd;ikapdUila mr;rj;ijg; Nghf;f Ntz;Lk;... mtHfSf;F cjtp Ghpa Ntz;Lk;... fhag;gl;NlhUf;F kUj;Jt trjpfs; nra;J nfhLf;f Ntz;Lk;... ,J MSk; tHf;fj;jpd; jiyaha nghWg;G. ,ijj;jhd; If;fpa ehLfs; rigapd; nghJr; nrayhsUk; typAWj;jpAs;shH.

mjpfhug; gfpHTf;fhf ,e;jpa muR kPJ Ra epHza chpikfSf;Fk; ghjpg;G Vw;gl;L tplf;$lhJ vd;fpd;w czHT vg;NghJNk ,q;Fz;L. mjdhy;jhd; ,e;j cjtp fpilj;jJ. Mdhy;> gpughfud; nra;j kpfg;nghpa tuyhw;Wj; jtWfshy; mtHfSf;F ,d;W cjtp fpilf;fhJ Ngha;tpl;lJ.

tpLjiyg;Gypfs; nra;j ehw;ngUk; jtWfs;:

(1) ,e;jpahtpd; ek;gpf;if el;rj;jpuk; uh[Pt; fhe;jpia gLnfhiy nra;jJ...

(2) jkpo; NgRk; ,yq;if K];ypk;fs; kPJ ,af;f hPjpahd td;nfhLikfis Vtp> ngUk; ghjpg;Gf;fis Vw;gLj;jpaJ...

(3) uzpy; tpf;ukrpq;Nf czHTg;G+Htkhf Vw;gLj;jpapUe;j Aj;j epWj;j cld;gbf;ifia myl;rpag;gLj;jp> Kwpj;Jf;nfhz;lJ...

(4) jkpoHfis NjHjy; Gwf;fzpg;G nra;a itj;J> k`pe;j uh[gf;N\ Ml;rp mika top Vw;gLj;jpf; nfhLj;jJ...

,e;j tuyhw;Wj; jtWfSf;fhd tpiyia mtH nfhLj;J tpl;lhH.

tpLjiyg; Gypfshy; ,yq;ifapy; K];ypk;fs; kpfg; ngUk; ghjpg;Gf;fis mile;Js;sdH. jk; nrhe;j ehl;bNyNa xd;wiu yl;rk; K];ypk;fs; mfjpfshf Mf;fg;gl;Ls;sdH. RkhH xU yl;rk; NgH ntspehLfSf;F Gyk;ngaHe;J nrd;Wtpl;ldH. ,tHfnsy;yhk; jk; nrhe;j kz;zpy; FbNaw Ntz;Lnkdpy; 3 eltbf;iffis muR cWjpahf Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;:

(1) jkpo; NgRk; K];ypk; gpuNjrq;fspd; ghJfhg;ig gyg;gLj;jp> fz;zp ntbfis mg;Gwg;gLj;jp> muR KO mstpy; ghJfhg;G nra;a Ntz;Lk;...

(2) mtHfspd; tho;thjhuq;fshd tptrhak;> kPd; gpbj;jy;> njhopy; ,tw;wpy; mtHfs; kPz;Lk;
(3) Kw;wpYkhf mopf;fg;gl;Ltpl;l mtHfSila ,y;yq;fs;> jfHf;fg;gl;l RkhH 200f;Fk; Nkw;gl;l gs;spthry;fs;> J}He;JNgha;tpl;l njhopy; epWtdq;fs; ,tw;wpd; cs;fl;likg;G trjpfis muR KOtPr;rpy; nra;J nfhLf;f Ntz;Lk;.

,tw;iw nra;jhy; kl;Lk;jhd; Gyk;ngaHe;j K];ypk;fs; kPz;Lk; me;j ,lq;fspy; Fbaku KbAk;.

,yq;fiapy; epue;juj; jPHT Vw;gLtjw;F ,e;jpa muR kPJ jkpo; kf;fs; kpFe;j ek;gpf;if nfhz;bUe;jdH. Mdhy;> Gypfs; vg;NghJ vd;d nra;thHfs; vd;gNj njhpahky; Ngha;tpl;l fhuzj;jhy;> vy;yh ek;gpf;iffSk; jfHe;J Nghapd. cjhuzkhf> Ngr;RthHj;ij ele;Jnfhz;bUe;jNghNj 600 NghyPrhiu mtHfs; nfhd;W Ftpj;jijf; Fwpg;gplyhk;.

Gypfspd; rpj;jhe;jk; njd; ,yq;if rpq;fsk; ve;j epiyapypUe;jhYk; mtHfspd; jd;ik khwhJ vd;w ek;gpf;if nfhz;bUe;jJjhd;. Mdhy;> MAj gyj;ij kl;LNk ek;gpa tpLjiyg; Gypfs; uh[je;jpuj;jpy; Nfhl;il tpl;Ltpl;l fhuzj;jhy; mtHfSf;F ,e;j Njhy;tp Vw;gl;Ls;sJ.

,g;NghJ mr;rj;ijAk; Nghf;fp> jd;dk;gpf;ifia Vw;gLj;j Ntz;ba flik ,e;jpa muRf;F cz;L. ,yq;fiapy;> rpWghd;ikapdUf;F epahak; fpilg;gjw;F> mjpfhug; gq;fPL fpilg;gjw;F chpa Vw;ghLfis ,e;jpa muR cldbahf Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;.

,yq;ifapy; jkpo; NgRk; rKjhak; ,uz;L gphpTfshf cs;sJ. rka hPjpahd K];ypk;fspd; jdpj;jd;ikahd murpaiy mq;fPfhpf;ff; $ba tp\aj;ij cs;slf;fpa jPHTjhd; epue;ju mikjpf;F toptFf;Fk;. mij ,e;jpa murhy; kl;LNk ngw;Wj;ju KbAk;. ,jid ,e;jpa muR cldbahf nra;tjw;F> jkpof murpay; fl;rpfspd; jiytHfs; xd;wpize;J Kidg;G fhl;l Ntz;Lk;.


-,t;thW =yq;fh K];ypk; fhq;fpu]; jiytH uC/g; `f;fPk; Fwpg;gpl;lhH.

mtiu kzpr;RlH ehspjo; nra;jp MrphpaH fhay; kfG+g; NeHfhzy; nra;jhH. Ngl;bapd;NghJ> K];ypk; yPf; %j;j gpuKfH thT rpj;jPf; `h[pahH> ghq;fhf; fhapnjkpy;yj; Nguit mikg;ghsH thT \k;Rj;jPd;> ,yq;if fhay; ey kd;w Jizj;jiytH `h[p gp.vk;.u/gPf;> thT k];dtP> thT cit];> v];.V.[th`pH> K`k;kj; E}`;> kf;fP `h[pahH> K];ypk; yPf; khepy nghJf;FO cWg;gpdH ,g;wh`Pk; kf;fP> efu K];ypk; yPf; njhz;luzp mikg;ghsH vk;.vr;.mg;Jy; th`pj;> khtl;l K];ypk; yPf; fy;tp Nkk;ghl;Lf;FO mikg;ghsH v];.Nf.]hyp`; cs;spl;NlhH cldpUe;jdH.

Previous News ItemNext News Item
இச்செய்தி குறித்த உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்ய இங்கு சொடுக்கவும் >>
இந்த ஆக்கத்திற்கு முதலில் கருத்து பதிபவராக நீங்கள் இருங்கள்!
இங்கு சொடுக்கவும்
இச்செய்தி குறித்த உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்ய இங்கு சொடுக்கவும் >>

முகநூல் வழி கருத்துக்கள்
ட்விட்டர் வழி கருத்துக்கள்

பிற செய்திகள்
fy;tp cjtpj;njhif Fwpj;J ,f;uh/tpy; MNyhrid!  (11/6/2009) [Views - 1924; Comments - 0]
Nf.V.Nkdpiyg;gs;sp tpohtpy; fhay; vk;.V.rp.K`;apj;jPd; ciu!  (11/6/2009) [Views - 2124; Comments - 0]
ft;J K`;apj;jPd; kj;u]h Mz;L tpoh!  (11/6/2009) [Views - 1776; Comments - 0]
Fj;gh nghpags;sp ikathb rPuikg;G!  (11/6/2009) [Views - 2042; Comments - 0]
Mwhk;gs;sp fl;Lkhdk;: fhd;fphPl; Ntiyfs; Jtf;fk;!  (11/6/2009) [Views - 2014; Comments - 0]
GJtbtpy; re;jpAq;fs; khepyj;jpd; Kjy; khztiu epfo;r;rp!  (11/6/2009) [Views - 2119; Comments - 0]
fTd;rypq; tha;g;Gfs; Fwpj;J Ma;T nra;a jdpahH ,izajsk;!  (11/6/2009) [Views - 2039; Comments - 0]
hpahj;jpy; nts;sp md;W FLk;gj;jpdUf;fhd ,];yhkpa epfo;r;rp!  (11/6/2009) [Views - 2003; Comments - 0]
hpahj; fh`pH igj;Jy;khy; nraw;FO $l;lk;  (10/6/2009) [Views - 2283; Comments - 0]
tf;/g; thhpa jiytuhf ftpf;Nfh mg;Jy; u`;khd;!  (10/6/2009) [Views - 3670; Comments - 0]
flw;fiuaUNf Rdhkp jLg;Gr;RtH...?!  (9/6/2009) [Views - 2479; Comments - 0]
mRu tsHr;rpapy; (? !) mytha;f;fiu!  (9/6/2009) [Views - 2261; Comments - 0]
ijf;fh njU Kidapy; gsPH kpd;tpsf;Ffs;!  (9/6/2009) [Views - 2181; Comments - 0]
Nf.vk;.b. rpw;Wztfk; ,lkhw;wk;!  (9/6/2009) [Views - 2176; Comments - 0]
m&]pa;ah gs;sp GJg;gpg;G: jw;fhypf ,lj;jp;y; njhOif!!  (9/6/2009) [Views - 2380; Comments - 0]
mjpKf nghJf;$l;lk;: Kd;dhs; mikr;rH md;tHuh[h ciu!  (9/6/2009) [Views - 2048; Comments - 0]
ghlfH fhay; V.MH.N\f; K`k;kj; fhykhdhH!  (9/6/2009) [Views - 3432; Comments - 0]
`h[p V.vr;.\h`{y; `kPj; (thT FLk;gk;) fhykhdhH!  (8/6/2009) [Views - 2954; Comments - 0]

காயல்பட்டணம்.காம் இணையதள பக்கங்கள் தமிழ் வழி தேடல்
செய்திகள் ஆங்கில வழி (TAG) தேடல்
குறியீடு எண்கள் (ID #) வழி தேடல்
தேதி வாரியாக செய்தி தேட இங்கு சொடுக்கவும்
Advertisement
Fathima JewellersAKM Jewellers
FaamsCathedral Road LKS Gold Paradise

>> Go to Homepage
செய்திகள்
அண்மைச் செய்திகள்
அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை
அதிகம் கருத்து கூறப்பட்டவை
பரிந்துரைக்கப்பட்டவை
இந்த நாள், அந்த ஆண்டு
நீங்கள் படிக்காதவை
செய்திகளை தேட
தலையங்கம்
அண்மைத் தலையங்கம்
பிற தலையங்கங்கள்

ஆக்கங்கள்
எழுத்து மேடை
சிறப்புக் கட்டுரைகள்
இலக்கியம்
மருத்துவக் கட்டுரைகள்
ஊடகப்பார்வை
சட்டம்
பேசும் படம்
காயல் வரலாறு
ஆண்டுகள் 15
வாசகர் கருத்துக்கள்
செய்திகள் குறித்த கருத்துக்கள்
தலையங்கம் குறித்த கருத்துக்கள்
எழுத்து மேடை குறித்த கருத்துக்கள்
சிறப்புக் கட்டுரைகள் குறித்த கருத்துக்கள்
கவிதைகள் குறித்த கருத்துக்கள்
இணையதள கருத்தாளர்கள்
புள்ளிவிபரம்
சிறப்புப் பக்கங்கள்
புதிய வரவுகள்
நகர்மன்றம்
வீடு, மனை விற்பனை தொழில் (REAL ESTATE)
குடிநீர் திட்டம்
ரயில்களின் தற்போதைய நிலை
ரேஷன் கடைகளில் பொருள்களின் நிலை

EDUCATION
பள்ளிக்கூட கட்டணங்கள்
HSC Results (Since 2007)
Comparative Analysis
Best School Award Rankings
Centum Schools
1000 or above Students
12th Standard Timetable
10th Standard Timetable
தகவல் மையம்
காயல்பட்டினம் தொழுகை நேரங்கள்
சூரிய உதயம் / மறைவு கணக்கிட
சந்திர உதயம் / மறைவு கணக்கிட
ஆபரணச் சந்தை
அரசு விடுமுறை நாட்கள்
நிகழ்வுகள் பக்கம்
தமிழக அமைச்சரவை
காயல்பட்டினம் வாக்காளர் பட்டியல்
Hijri Calendar
Government
OTHER SERVICES
Email Service
Mobile Version
On Twitter
ADVERTISE HERE
Website Traffic
What are GoogleAds?
Advertisement Tariff
ABOUT US
Suggestions
Credits
KOTW Over The Years
About KFT
Recommend This Site
Kayal on the Web is one of several websites managed by The Kayal First Trust, a charitable organisation based in Kayalpatnam, Tuticorin District, Tamil Nadu, INDIA. By accessing and using this website, you are assumed to have read the Terms of service - governing this Website.
Designed for The Kayal First Trust by NetGross

© 1998-2020. The Kayal First Trust. All Rights Reserved