Weddings Special Page in Kayalpatnam.com Since 1998 - Kayal on the Web - Your home away from home Bus Service - Signature Campaign
Current Kayalpatnam Time
2:19:24 PM
சனி | 13 ஜுலை 2024 | துல்ஹஜ் 1808, 1440 
Prayer timing for Kayalpatnam
ஃபஜ்ர்ளுஹ்ர்அஸ்ர்மஃக்ரிப்இஷாஃ
04:4512:2803:5406:4608:02
Sunrise/Sunset timing for Kayalpatnamஉதயம்06:06Moonrise/Moonset timing for Kayalpatnamஉதயம்11:45
மறைவு18:41மறைவு23:55
Morning Twilight
வானியல்கடல்சமூகம்
04:5005:1705:43
உச்சி
12:23
Evening Twilight
சமூகம்கடல்வானியல்
19:0319:3019:57
Go to Homepage
செய்திகள்
Previous News ItemNext News Item
செய்தி எண் (ID #) 659
#KOTW659
Increase Font Size Decrease Font Size
சனி, அக்டோபர் 14, 2006
Cuhl;rp jiytp ed;wp mwpf;if
செய்திகாயல்பட்டணம்.காம்
இந்த பக்கம் 3555 முறை பார்க்கப்பட்டுள்ளது | வாசகர் கருத்துக்கள் காண (0) <> கருத்து பதிவு செய்ய
(ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கும் கருத்துக்கள் - 0; நிராகரிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் - 0)
click here to post your comment using facebook{ முகநூல் கருத்துக்கள்}{ட்விட்டர் கருத்துக்கள்}

Ngud;Gkpf;f fhay; khefu ngUkf;fNs!

m];]yhK miyf;Fk;.

ghuk;gupakpf;f fhay;gl;lzk; re;jpj;j 116 tUl gQ;rhaj;J tuyhw;wpd; filrp jiytuhfTk;> 2003-k; tUlj;jpy; Gjpjhf Jtf;fg;gl;l fhay;gl;lzk; efuhl;rp mj;jpahaj;jpd; Kjy; jiytuhfTk; gzpahw;Wk; ngUk; NgWjid ,iwtd; vdf;F toq;fpdhd;. my;`k;Jypy;yh`;. mtDf;Nf vy;yhg;GfOk;. vkJ epu;thf fhyk; ,g;NghJ KbTf;F te;jpUf;fpwJ. ,e;j Neuj;jpy; vy;NyhUf;Fk; ed;wp $Wjy; vd; jiyaha flikahFk;.

vd;id ,e;j gjtpf;fhd Ntl;ghsuhf Nju;e;njLj;J Nju;jypy; kfj;jhd ntw;wp ngwr; nra;j fhay;gl;lzk; K];ypk; If;fpa Nguitf;F vdJ Kjy; ed;wpia njuptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

2001k; Mz;L eilngw;w Nju;jypd;NghJ fl;rp Ngjkpy;yhJ> rhjpkj Ngjkpy;yhJ vd;id Nju;e;njLj;j midj;J jug;G kf;fSf;Fk;> vdJ ntw;wpf;fhf cioj;j midj;J [khmj;fs;> r%f ey mikg;Gfs;> ru;tfl;rp gpuKfu;fSf;Fk; vdJ neQ;rhu;e;j ed;wp.

vdJ gjtpapd; Kjy; MW khjq;fspy; xU RNar;ir Ng&uhl;rpj; jiytuhf ,Ue;J nfhz;L ekJ efUf;fhf mjd; kf;fSf;fhf ve;j Mf;f G+u;tkhd gzpiaAk; nra;a Kbahky; jtpj;Njd;. epiwa Nahrpj;Njd;. mjd; tpisthf 2002-k; Mz;L [{iy 14k; Njjp Kd;dhs; Kjy;tu; khz;GkpF Gul;rpj;jiytp mk;kh mtu;fis mtuJ ,y;yj;jpy; re;jpj;J vd;id m.,.m.jp.K.f.tpy; ,izj;Jf;nfhz;;Nld;. mjw;F guprhf mk;kh mtu;fs; ekJ Cupd; nry;yg;gps;is ekJ njhFjp rl;lkd;w cWg;gpdu; mz;zd; jpU.mdpjh uhjhfpU~;zd; %yk; ekJhUf;F vz;zpylq;fh jpl;lq;fis toq;fp kfpo;e;jhu;fs;. mtw;wpy; rpy epiwTngw;w jpl;lq;fis kl;Lk; jq;fs; ghu;itf;F itf;fpNwd;.

1. 25 yl;rk; nrytpy; NrJf;F tha;;j;jhd; FbePu; jpl;lk;.

2. 10 Nfhbapy; epiwNtw;wg;gl;l nghz;zd; Fwpr;rp FbePu;j; jpl;lj;jpdhy; ekJhUf;F cs;s gq;if ngw;Wj; je;jJ.

3. Rkhu; 1Nfhb nrytpy; ey;Yhu; rhiy

4. 30yl;rk; nrytpy; flw;fiuia moFgLj;jpaJ.

5. Rkhu; 1Nfhb nrytpy; ekJ iggh]; Nuhl;il mfyg;gLj;jp Nghl;lJ.

6. Gwefu;g;gFjpapy; MW ePu;j;Njf;f njhl;bfs;.

7. Rkhu; 84 yl;rk; nrytpy; L/gpl;Nfh jpl;lg;gzpfs; %yk; efupd; midj;J thu;LfspYk; Gjpa NuhLfs; mikj;jJ.

Nkw;Fwpg;gpl;lit Nghf kj;jpa fhay;gFjpapd; FbePu; Fiwtpid rPu;gLj;j Fj;Jf;fy; njU nkhFJhk; gs;sp tshfj;jpy; &.12yl;rk; nrytpy; Gjpa FbePu; jpl;lj;jpw;fhd gzpia Muk;gpj;Js;Nshk;.

vkJ epu;thfj;jpy; 2001-2002 Kjy; 2005-2006 tiu eilngw;w jpl;lg;gzpfs; tpguk;

jpl;lj;jpd; ngau;vz;zpf;ifkjpg;gPL (yl;rj;jpy;)
rl;lkd;w cWg;gpdu; njhFjp Nkk;ghL1252.27
Njrpa Fbirg;gFjp Nkk;ghL912.73
ghuhSkd;w cWg;gpdu; njhFjp Nkk;ghL27.50
twpatu;> ngz;fs; etPd fopg;gplk;12.60
11tJ epjpf;FO1519.93
fpuhk jd;dpiwT427.00
njU tpsf;Ffs;900.40
nghJepjp814.20
L/gpl;Nfh jpl;lg;gzpfs;3184.10
Mf nkhj;jk;91220.73

Nkw;fz;l jpl;lq;fs; midj;ijAk; fhay;gl;lzk; efUf;F toq;fpa khz;GkpF Kd;dhs; Kjy;tu; mtu;fSf;Fk;> mitfis jpwk;gl epiwNtw;w cjtpa mz;zhr;rp mdpjh mtu;fSf;Fk; vdJ rhu;gpYk; efu; kf;fs; rhu;gpYk; neQ;rhu;e;j ed;wpiaf; $wpf;nfhs;fpNwd;. murpay; fl;rpapy; ,ize;jjhy; rpyUf;F vd;Nky; fLikahd mjpUg;jp Vw;gl;lhYk; vdJ murpay; gpuNtrk; %yk; CUf;F rpy ey;y jpl;lq;fs; ngw;Wj;ju Kbe;jNj vd;gij vz;zp fz;ldq;fis kfpo;NthL Vw;Wf;nfhz;Nld;.

vkJ epu;thf fhyj;jpy; 2001-2002 tUlq;fspy; fLikahd twl;rpia re;jpj;Njhk;. mjdhy; fLk; FbePu;g;gQ;rk; Vw;gl;lJ. ,ilawhJ cioj;Njhk;. ey;nyz;zk; nfhz;l mjpfhupfspd; xj;Jiog;GlDk;> efuhl;rp cWg;gpdu;fs;> epu;thf mjpfhupfs;> Copau;fspd; jd;dykw;w xj;jhirAld; FbePu; gQ;rj;ij rup nra;Njhk;. kf;fSk; ngUk; ,d;dy;fis nghWj;Jf;nfhz;L vq;fNshL xj;Jioj;jhu;fs;. ,e;j Neuj;jpy; midtUf;Fk; ed;wp $WfpNwd;.

,e;j Ntisapy; xd;iw Fwpg;gpl Ntz;Lk;. ekJ efUf;F FbePu; rg;is nra;Ak; nkapd; iyd; igg;G b.rp.lgps;A+. mUfpy; mbf;fb cilg;G Vw;gl;L khjk; ,uz;nlhU Kiw upg;Ngu; nra;ag;gl;L te;jJ. fle;j Mf];L khjk; Jhj;Jf;Fb khtl;l Ml;rpau; mYtyfj;jpy; itj;J khz;GkpF cs;shl;rpj;Jiw mikr;ru; K.f.];lhypd; mtu;fs; $l;ba gy;Jiw MNyhridf; $l;lj;jpy; b.rp.lgps;A+. gFjp 50 tUl igg; iyd; mbf;fb gOJgLtij Rl;bf;fhl;b mjdhy; kf;fs;gLk; Jau;jid ehd; vLj;Jf;$wpNdd;. mjd; tpisthf ngUikf;Fupa b.lgps;A+.V.b. epWtdj;jpd; vk;.b. nraw;jpwd; nfhz;l mjpfhup jpU.Rtuz;rpq; mtu;fs; xU rpykzpNeuj;jpy; cilg;G gFjpia Neubahf ghu;itapl;L b.lgps;A+.V.b. nghwpahsu;fSf;F cldb cj;jutpl;ljd;gydhf cilg;ngLf;Fk; gFjpapd; 50 tUl igg; Rkhu; 40 mbf;F ePf;fg;gl;L Gjpa igg; nghUj;jg;gl;lJ. jpU.Rtuz;rpq; mtu;fSf;F vkJ ed;wp cupj;jhFf.

2003> 2005k; Mz;L ngUkioia re;jpj;Njhk;. efupd; gy gFjpapy; Njq;fpapUe;j ePupid ve;jpuq;fs; %yk; mg;Gwg;gLj;jpNdhk;. 2004-k; Mz;L Nguopf;Nfhuk; Rdhkp te;J ekJ flNyhug;gFjp kf;fis thl;baNghJ muR je;j mj;jid cjtpg;nghUl;fisAk; ghjpj;j kf;fSf;F toq;fpNdhk;. me;j Neuj;jpy; ekJ rl;lkd;w cWg;gpdu; mz;zhr;rp mdpjhTk; mtuJ rfhf;fSk; Mw;wpa cjtpfs; Nghw;Wjw;FupaJ. midtUf;Fk; ed;wp.

Rdhkp ,lw;ghl;bd; NghJ vk;NkhL Nghu;f;fhy mbg;gilapy; gzpahw;wpa epu;thf mjpfhup> kd;w cWg;gpdu;fs;> efuhl;rpg; gzpahsu;fs; midtUf;Fk; ed;wp $wpf;nfhs;fpNwhk;.

vkJ efuhl;rpg;gzp tiuNfhLfisj; jhz;b> ehd; Mw;wpa rpy gzpfis ,q;F Fwpg;gpl tpUk;GfpNwd;.

Mj;Jhupy; cs;s ekJ ePu;j;Njf;f gFjpapy; cs;s v];.v];. Nlq;f; Rkhu; 8| cauj;jpw;F rfjpfs; kz;bg;Ngha; 1959f;Fg; gpd; Nlq;f; Rj;jg;gLj;jhky; ,Ue;jJ. mRj;jkhd Nlq;fpy; ePu; Nrkpf;f nfhs;ssT FiwthfTk;> Rfhjhuf;NflhfTk; ,Ue;jJ. ,e;jg;gpur;idia ekJ Kd;dhs; khtl;l Ml;rpj;jiytu; Mw;wy;kpF jpU.uh[huhkdpd; ftdj;jpw;F nfhz;;L nrd;wNghJ> cldbahf nld;lu; tpl;L fopTfs; mg;Gwg;gLj;jg;gl;lJ. nrOikahd cukhfpg;Nghd me;j tz;ly; kz; muRf;F ey;y tUthiaAk; ngw;Wj;je;jJ.

mLj;jjhf> `[; gazk; nry;Nthu; mjw;fhd gupe;Jiu nra;Ak; ghuq;fspy;> Jhj;Jf;Fb my;yJ jpUr;nre;Jhu; nrd;W ifnaOj;Jg;ngw;W tUk; rpukq;fisf; Fiwg;gjw;fhf fnyf;luplk; Kiwapl;Nld;. mjd;gydhf cs;@upYs;s efuhl;rpj; jiytuplNk `[; gaz ghuq;fspy; ifnaOj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;w vspa eilKiwjid kf;fSf;F toq;fpNdd;.

vdf;F ngupJk; kdepiwitj; je;j gzpfs;;:

rupahd epu;thf mjpfhupia ekJhUf;F ngw;W mjd; %yk; Kiwaw;w rl;lg+u;tkpy;yhj FbePu; ,izg;G toq;fg;gLtij jLj;jpUf;fpNwhk;. mLj;jjhf> Vio vspNahu; Kjpatu;fs; efu; kd;wj;jpy; kD nfhLg;gjw;fhfTk;> kw;Wk; rpy NjitfSf;fhfTk; efu;kd;w mYtyfj;jpw;F tUfpwhu;fs;. Kjpatu;fs;> Viofs; MfpNahiu miya itf;ff; $lhJ. mtu;fs; miyf;fopf;fg;glf; $lhJ vd;w tha;nkhop cj;jutpid vkJ gzpahsUf;F fLikahf cj;jutpl;bUf;fpNwd;. kf;fs; vd;id ve;j NeuKk; mZfyhk; ve;j gpur;idiaAk; Neubahf nrhy;yyhk; vd;wtifapy; Neuk; xJf;fp je;jpUf;fpNwd;. vdf;Fk;> vdJ md;G kf;fSf;Fk; ,ilapy; gupe;Jiuf;fNth> rpghupR nra;aNth ahiuAk; Cf;fg;gLj;jtpy;iy. mtw;iw jtpu;j;jpUf;fpNwd;. mLj;jjhf fle;j 5 Mz;Lfspy; muR elj;jpa gy gapyuq;FfspYk; fUj;juq;FfspYk; fye;Jnfhz;L vy;NyhUila ghuhl;ilAk; ngw;wpUf;fpNwd;. me;j ghuhl;Lfs; midj;Jk; vd;id Nju;e;njLj;j kf;fSf;Nf cupaJ vd;gij me;je;j muq;FfpNyNa nrhy;ypAs;Nsd;. ehd; midj;Jf;fl;rp rhu;gpYk;> MjuT ngw;W te;j jiytp vd;gjhy; vdJ epu;thfj;jpd;NghJ Kbe;jtiu fl;rp Ngjkpy;yhky; gzp nra;jpUf;fpNwd;.

kd;w $l;lq;fs; :

2001 Kjy; ekJ kd;wj;jpy; eilngw;w midj;J rhjhuzf; $l;lq;fspYk; midj;J rpwg;Gf;$l;lq;fspYk; ;jtwhky; fye;J nfhz;L jiyikNaw;W elj;jpj; je;J 100 rjtPjk; ml;ld;nld;];-I epiwNtw;wp Kbj;jpUf;fpNwd;. ,jw;fhf vdf;F cly; MNuhf;fpaj;ij mspj;j ,iwtDf;F ed;wp nrhy;YfpNwd;. vkJ Jizj;jiytu; md;G rNfhjuu; [dhg; vk;.vd;.nrhSf;F mtu;fSk; ehDk; xUfhyj;jpy; khWgl;l murpay; ,af;fq;fspy; gq;F tfpj;jhYk; ,e;j Cupd; ew;ngaUf;Fk; ghuk;gupa ngUikf;Fk; gq;fk; tuhj msTf;F kd;wj;jpd; midj;Jf; $l;lq;fisAk; fz;zpaj;Jld; elj;jp Kbj;jpUf;fpNwhk;. Jizj;jiytu; mtu;fSf;Fk; vy;yh kd;w cWg;gpdu;fSf;Fk; vdJ ed;wp.

fle;j 5 Mz;Lfspy; ekJhu; fpuhk fy;tp rq;f jiytuhfTk; epiwthf gzp Mw;wpAs;Nsd;. fle;j fhyq;fspy; tpohf;fSf;F mioj;J vd;id fTutg;gLj;jpa fy;tp $lq;fs;> rKjha mikg;Gfs;> jd;dhu;t njhz;L epWtdq;fs;> kfspu; Ra cjtpf;FOf;fs;> tpisahl;L fpsg;Gfs;> kUj;Jtkidfs; MfpNahu; midtUf;Fk; vdJ cskhu;e;j ed;wp.

vdJ epu;thf fhyj;jpy; gzpahw;wpa khtl;l Ml;rpj;jiytu;fs;> epu;thf mjpfhupfs;> Mu;.b.X.> b.Mu;.X.> jhrpy;jhu;fs;> b.lgps;A+.V.b. mjpfhupfs;> <.gp. mjpfhupfs;> fhty;Jiw mjpfhupfs; gj;jpupifahsu;fs;> kPbah ez;gu;fs;> fpuhk epu;thf mjpfhupfs;> vkJ Jg;GuTg; gzpahsu;fs; midtUf;Fk; ed;wp! ed;wp! ed;wp!

ehd; jq;fSf;F kdepiwT jUk;gb gzp nra;jpUe;jhy; me;j ghuhl;Lfis vdJ mUik kf;fSf;Nf cupj;jhf;FfpNwd;. vdJ gzpfhyj;jpy; vd;dhy; ahUf;fhtJ kdf;Fiwfs; Vw;gl;bUe;jhy; kd;dpf;f Ntz;LfpNwd;.

ed;wpNahL ,wq;FfpNwd;. gjtpapy; ,Ue;J. cq;fs; cs;sq;fspy; ,Ue;J my;y.

vd;Wk; kf;fs; gzpapy;

cq;fs; md;G rNfhjup
t`pjh.

Previous News ItemNext News Item
இச்செய்தி குறித்த உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்ய இங்கு சொடுக்கவும் >>
இந்த ஆக்கத்திற்கு முதலில் கருத்து பதிபவராக நீங்கள் இருங்கள்!
இங்கு சொடுக்கவும்
இச்செய்தி குறித்த உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்ய இங்கு சொடுக்கவும் >>

முகநூல் வழி கருத்துக்கள்
ட்விட்டர் வழி கருத்துக்கள்

பிற செய்திகள்
gjtp Vw;G  (19/10/2006) [Views - 3354; Comments - 0]
17>18tJ thHL ntw;wp Ntl;ghsHfs;  (18/10/2006) [Views - 3503; Comments - 0]
12Kjy; 16tJ thHL tiu ntw;wp Ntl;ghsHfs;  (18/10/2006) [Views - 3121; Comments - 0]
13>16tJ thHL ntw;wp Ntl;ghsHfs;  (18/10/2006) [Views - 3247; Comments - 0]
7Kjy; 11tJ thHL tiu ntw;wp Ntl;ghsHfs;  (18/10/2006) [Views - 5159; Comments - 0]
,Jtiu ntw;wp ngw;w Ntl;ghsHfs; (1 - 6 thh;Lfs;)  (18/10/2006) [Views - 3714; Comments - 0]
ehis thf;F vz;zpf;if  (17/10/2006) [Views - 2982; Comments - 0]
fhapNj kpy;yj; ,isQH r%f mikg;G  (17/10/2006) [Views - 3089; Comments - 0]
gyj;j kio nga;jJ  (17/10/2006) [Views - 3112; Comments - 0]
cs;shl;rp NjHjy; gjpthd thf;Ffs;  (14/10/2006) [Views - 3357; Comments - 0]
,d;W thf;FgjpT  (13/10/2006) [Views - 2803; Comments - 0]
Ntl;ghsh; gl;bay;  (6/10/2006) [Views - 5752; Comments - 0]
Jsphpd; Ntz;LNfhs;  (5/10/2006) [Views - 3834; Comments - 0]
cs;shl;rpfSf;fhd Njh;jy;  (26/9/2006) [Views - 3089; Comments - 0]
fhay;khefug; ngUkf;fSf;F  (24/9/2006) [Views - 2864; Comments - 0]
my;-[hkpcy; m];`h; Nehd;G mwptpg;G  (22/9/2006) [Views - 2627; Comments - 0]
,Uja Neha; fz;lwpAk; Kfhk;  (17/9/2006) [Views - 2727; Comments - 0]
EioT Njh;T uj;jhFkh?  (17/9/2006) [Views - 2363; Comments - 0]
my;-`uikd; gpshf; jpwg;G tpoh miog;gpjo;  (13/9/2006) [Views - 2988; Comments - 0]

காயல்பட்டணம்.காம் இணையதள பக்கங்கள் தமிழ் வழி தேடல்
செய்திகள் ஆங்கில வழி (TAG) தேடல்
குறியீடு எண்கள் (ID #) வழி தேடல்
தேதி வாரியாக செய்தி தேட இங்கு சொடுக்கவும்
Advertisement
Fathima JewellersAKM Jewellers
FaamsCathedral Road LKS Gold Paradise

>> Go to Homepage
செய்திகள்
அண்மைச் செய்திகள்
அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை
அதிகம் கருத்து கூறப்பட்டவை
பரிந்துரைக்கப்பட்டவை
இந்த நாள், அந்த ஆண்டு
நீங்கள் படிக்காதவை
செய்திகளை தேட
தலையங்கம்
அண்மைத் தலையங்கம்
பிற தலையங்கங்கள்

ஆக்கங்கள்
எழுத்து மேடை
சிறப்புக் கட்டுரைகள்
இலக்கியம்
மருத்துவக் கட்டுரைகள்
ஊடகப்பார்வை
சட்டம்
பேசும் படம்
காயல் வரலாறு
ஆண்டுகள் 15
வாசகர் கருத்துக்கள்
செய்திகள் குறித்த கருத்துக்கள்
தலையங்கம் குறித்த கருத்துக்கள்
எழுத்து மேடை குறித்த கருத்துக்கள்
சிறப்புக் கட்டுரைகள் குறித்த கருத்துக்கள்
கவிதைகள் குறித்த கருத்துக்கள்
இணையதள கருத்தாளர்கள்
புள்ளிவிபரம்
சிறப்புப் பக்கங்கள்
புதிய வரவுகள்
நகர்மன்றம்
வீடு, மனை விற்பனை தொழில் (REAL ESTATE)
குடிநீர் திட்டம்
ரயில்களின் தற்போதைய நிலை
ரேஷன் கடைகளில் பொருள்களின் நிலை

EDUCATION
பள்ளிக்கூட கட்டணங்கள்
HSC Results (Since 2007)
Comparative Analysis
Best School Award Rankings
Centum Schools
1000 or above Students
12th Standard Timetable
10th Standard Timetable
தகவல் மையம்
காயல்பட்டினம் தொழுகை நேரங்கள்
சூரிய உதயம் / மறைவு கணக்கிட
சந்திர உதயம் / மறைவு கணக்கிட
ஆபரணச் சந்தை
அரசு விடுமுறை நாட்கள்
நிகழ்வுகள் பக்கம்
தமிழக அமைச்சரவை
காயல்பட்டினம் வாக்காளர் பட்டியல்
Hijri Calendar
Government
OTHER SERVICES
Email Service
Mobile Version
On Twitter
ADVERTISE HERE
Website Traffic
What are GoogleAds?
Advertisement Tariff
ABOUT US
Suggestions
Credits
KOTW Over The Years
About KFT
Recommend This Site
Kayal on the Web is one of several websites managed by The Kayal First Trust, a charitable organisation based in Kayalpatnam, Tuticorin District, Tamil Nadu, INDIA. By accessing and using this website, you are assumed to have read the Terms of service - governing this Website.
Designed for The Kayal First Trust by NetGross

© 1998-2024. The Kayal First Trust. All Rights Reserved