Weddings Special Page in Kayalpatnam.com Since 1998 - Kayal on the Web - Your home away from home Bus Service - Signature Campaign
Current Kayalpatnam Time
4:59:01 PM
வியாழன் | 9 பிப்ரவரி 2023 | துல்ஹஜ் 1288, 1440 
Prayer timing for Kayalpatnam
ஃபஜ்ர்ளுஹ்ர்அஸ்ர்மஃக்ரிப்இஷாஃ
05:2312:3715:5918:3119:43
Sunrise/Sunset timing for Kayalpatnamஉதயம்06:37Moonrise/Moonset timing for Kayalpatnamஉதயம்21:17
மறைவு18:26மறைவு08:59
Morning Twilight
வானியல்கடல்சமூகம்
05:2605:5106:15
உச்சி
12:32
Evening Twilight
சமூகம்கடல்வானியல்
18:4719:1219:37
Go to Homepage
செய்திகள்
Previous News ItemNext News Item
செய்தி எண் (ID #) 713
#KOTW713
Increase Font Size Decrease Font Size
வெள்ளி, ஐனவரி 26, 2007
my;-[hkpcy; m];`h; [{k;M NgUiu!
செய்திகாயல்பட்டணம்.காம்
இந்த பக்கம் 2109 முறை பார்க்கப்பட்டுள்ளது | வாசகர் கருத்துக்கள் காண (0) <> கருத்து பதிவு செய்ய
(ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கும் கருத்துக்கள் - 0; நிராகரிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் - 0)
click here to post your comment using facebook{ முகநூல் கருத்துக்கள்}{ட்விட்டர் கருத்துக்கள்}

fj;jPg;: kt;ytP vk;.I.mg;Jy; k[Pj; k`;ohP ciuapd; cs;slf;fk;:

K`h;uk; khjj;jpd; rpwg;Gfs;... Fwpg;ghf M\_wh Nehd;gpd; rpwg;Gfs; gw;wpAk;> `p[;uj; rk;gtq;fs; gw;wpAk; tphpthfTk; tpsf;fkhfTk; vLj;Jiuf;fg;gl;lJ. ,g;Ngh;gl;l kfj;Jtk; nghUe;jpa tuyhw;Wf;Fr; nrhe;jf;fhuh;fshfpa ehk; ,];yhk; NkNyhq;fpl vd;d nra;Jtpl;Nlhk;...? ek; cly;> nghUs;> Mtp cs;spl;l midj;ijAk; ekJ egpfs; ehafk; (]y;) mth;fs; fw;Wj;je;j gpufhuk; mh;g;gzk; nra;jpl ek; cs;kdJ jahuhf cs;sjh vd;why; ,y;iy vd;Wjhd; nrhy;y KbAk;.

KOf;f KOf;f jpahfj;ij kl;LNk rhpj;jpu rk;gtq;fshfg; nghjpe;Js;s ,e;j `p[;uj; tuyhw;Wf;F nrhe;jf;fhuh;fshd ekJ ,d;iwa epiy vd;d? Raeyk; kl;LNk ek;kplk; NkNyhq;fp epw;fpwJ... ek;ikg; gw;wp kl;LNk ehk; ftiyg;gLgth;fshf ,Uf;fpd;Nwhk;... ek; rKjhaj;ijg; gw;wp ekf;F rpwpJk; mf;fiw ,y;iyNah vd;W epidf;fj;J}z;Lk; msTf;Fj;jhd; ekJ md;whd nray;ghLfs; ,Ue;JtUfpd;wd... ek;kplk; jhd jh;kq;fs; kpff;Fiwe;J fhzg;gLfpwJ... ek; Njitf;F fzf;Fg;ghuhky; gy yl;rq;fis nrytpl nehbg;nghOjpy; KbTnra;Ak; ek;khy; ew;fhhpaq;fSf;F kpff;Fiwthd njhifiar; nrytopf;ff;$l kdk; ,lk; jUtjpy;iy. cjhuzj;Jf;F nrhy;tnjd;why;> ekJ}hpd; kfsph; rKjhak; khh;f;fj;jpy; NkNyhq;fp tho Ntz;Lk;... Vnddpy; Xh; Miz tpl xU ngz; ey;y Kiwapy; cUthdhy; mts; fhuzkhf my;yh`; xl;Lnkhj;j FLk;gj;Jf;Fk; ey;y khw;wj;ijf; nfhz;LtUthd; vd;w cahpa Nehf;fj;jpy; cUthf;fg;gl;l ekJ Map\h rpj;jPf;fh kfsph; ,];yhkpaf; fy;Y}hpapy; ,t;tUlk; Mypkh gl;lk; ngwTs;s cs;Sh; khztpah; ntWk; 3 Ngh; kl;LNk...! midj;Jg;gFjp kf;fSf;fhfTk;jhd; ,f;fy;Y}hp Jtf;fg;gl;lJ vd;whYk; Kjypy; ekJ}h; kfsph; rKjhaj;Jf;F Kf;fpaj;Jtkspj;Nj Jtf;fg;gl;lJ. Mdhy; ,d;W ek; ngz; kf;fis cah;fy;tpf;fhf gy ,lq;fSf;Fk; mDg;g jahuhf cs;s ekf;F khh;f;ff; fy;tpNahL Nkw;gb cyfj;J fy;tpfisAk; xUNru fw;Fk; trjpAs;s ,f;fy;Y}hpf;F mDg;g kl;Lk; VNdh kdk; tUtjpy;iy...

jk; kf;fis khh;f;ff;fy;tp fw;f mDg;ghj ,k;kf;fs; Fiwe;jgl;rk; mq;F fw;f Mh;tKk;> jFjpAkpUe;Jk; jq;fpg;gbf;f Nghjpa nghUshjhuk; ,y;yhky; nghUshjhu cjtpf;fhf Vq;fp epw;Fk; xU khztpiaj; jj;njLj;J mtUf;fhf kpff; Fiwe;j msT nfhz;l fy;tpf;fl;lzj;Jf;fhtJ nghWg;Ngw;f jahuhf Ntz;Lk;...

-,t;thW fj;jPg; mth;fs; jk; [{k;M NgUiuapy; Fwpg;gpl;lhh;fs;.

nra;jp: SKS, jhUj;jpg;ahd; nel;nthh;f;.

Previous News ItemNext News Item
இச்செய்தி குறித்த உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்ய இங்கு சொடுக்கவும் >>
இந்த ஆக்கத்திற்கு முதலில் கருத்து பதிபவராக நீங்கள் இருங்கள்!
இங்கு சொடுக்கவும்
இச்செய்தி குறித்த உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்ய இங்கு சொடுக்கவும் >>

முகநூல் வழி கருத்துக்கள்
ட்விட்டர் வழி கருத்துக்கள்

பிற செய்திகள்
rpwpa Fj;gh gs;spapy; ,e;j thu [{k;M ciu!  (3/2/2007) [Views - 2154; Comments - 0]
my;-[hkpcy; m];`h; [{k;M k];[pjpy; ,e;j thu [{k;M ciu!  (3/2/2007) [Views - 2066; Comments - 0]
nghpa Kj;Jthg;gh xypAy;yh`; epidT fe;J}hp itgtk;!  (3/2/2007) [Views - 2029; Comments - 0]
irf;fps; jpUld; ifAk; fsTkhf gpbgl;lhd;!  (31/1/2007) [Views - 2776; Comments - 0]
rjf;fj;Jy;yh mg;gh fy;Y}up gapd;NwhH Nguit $l;lk;  (30/1/2007) [Views - 2057; Comments - 0]
jilapd;wp eilngWk; jilnra;ag;gl;l yhl;lhp tpw;gid!  (30/1/2007) [Views - 2077; Comments - 0]
fhay; kfG+g; mwpf;if  (29/1/2007) [Views - 2292; Comments - 0]
]ythj;Jd;dhupa;ah epfo;r;rp  (28/1/2007) [Views - 2193; Comments - 0]
,d;W ey;y kio nga;J tUfpwJ!  (27/1/2007) [Views - 2350; Comments - 0]
58MtJ FbauR jpd rpwg;G epfo;r;rpfs;!  (26/1/2007) [Views - 2137; Comments - 0]
Fj;gh nghpags;sp [{k;M NgUiu!  (26/1/2007) [Views - 2046; Comments - 0]
`h[pfs; jhafk; tUif!  (25/1/2007) [Views - 1927; Comments - 0]
ghlfH rhyp`; fhykhdhH  (24/1/2007) [Views - 2409; Comments - 0]
efhpd; Kjy; nld;dp]; ikjhdk;!  (21/1/2007) [Views - 2371; Comments - 0]
FUtpj;Jiw gs;spthrYf;F Gjpa jiyth; Njh;T!  (21/1/2007) [Views - 2063; Comments - 0]
gp.v];.vd;.vy;. Gjpa lth; (NfhGuk;) nray;glj;Jtq;fpaJ!  (21/1/2007) [Views - 1997; Comments - 0]
njhOif tpupg;gpy; tp\kj;jdk;  (21/1/2007) [Views - 2408; Comments - 0]
fhy;ge;jhl;l ,Wjp Nghl;b  (17/1/2007) [Views - 2086; Comments - 0]
m.jp.K.f.nghJf;$l;lk;  (17/1/2007) [Views - 1875; Comments - 0]

காயல்பட்டணம்.காம் இணையதள பக்கங்கள் தமிழ் வழி தேடல்
செய்திகள் ஆங்கில வழி (TAG) தேடல்
குறியீடு எண்கள் (ID #) வழி தேடல்
தேதி வாரியாக செய்தி தேட இங்கு சொடுக்கவும்
Advertisement
Fathima JewellersAKM Jewellers
FaamsCathedral Road LKS Gold Paradise

>> Go to Homepage
செய்திகள்
அண்மைச் செய்திகள்
அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை
அதிகம் கருத்து கூறப்பட்டவை
பரிந்துரைக்கப்பட்டவை
இந்த நாள், அந்த ஆண்டு
நீங்கள் படிக்காதவை
செய்திகளை தேட
தலையங்கம்
அண்மைத் தலையங்கம்
பிற தலையங்கங்கள்

ஆக்கங்கள்
எழுத்து மேடை
சிறப்புக் கட்டுரைகள்
இலக்கியம்
மருத்துவக் கட்டுரைகள்
ஊடகப்பார்வை
சட்டம்
பேசும் படம்
காயல் வரலாறு
ஆண்டுகள் 15
வாசகர் கருத்துக்கள்
செய்திகள் குறித்த கருத்துக்கள்
தலையங்கம் குறித்த கருத்துக்கள்
எழுத்து மேடை குறித்த கருத்துக்கள்
சிறப்புக் கட்டுரைகள் குறித்த கருத்துக்கள்
கவிதைகள் குறித்த கருத்துக்கள்
இணையதள கருத்தாளர்கள்
புள்ளிவிபரம்
சிறப்புப் பக்கங்கள்
புதிய வரவுகள்
நகர்மன்றம்
வீடு, மனை விற்பனை தொழில் (REAL ESTATE)
குடிநீர் திட்டம்
ரயில்களின் தற்போதைய நிலை
ரேஷன் கடைகளில் பொருள்களின் நிலை

EDUCATION
பள்ளிக்கூட கட்டணங்கள்
HSC Results (Since 2007)
Comparative Analysis
Best School Award Rankings
Centum Schools
1000 or above Students
12th Standard Timetable
10th Standard Timetable
தகவல் மையம்
காயல்பட்டினம் தொழுகை நேரங்கள்
சூரிய உதயம் / மறைவு கணக்கிட
சந்திர உதயம் / மறைவு கணக்கிட
ஆபரணச் சந்தை
அரசு விடுமுறை நாட்கள்
நிகழ்வுகள் பக்கம்
தமிழக அமைச்சரவை
காயல்பட்டினம் வாக்காளர் பட்டியல்
Hijri Calendar
Government
OTHER SERVICES
Email Service
Mobile Version
On Twitter
ADVERTISE HERE
Website Traffic
What are GoogleAds?
Advertisement Tariff
ABOUT US
Suggestions
Credits
KOTW Over The Years
About KFT
Recommend This Site
Kayal on the Web is one of several websites managed by The Kayal First Trust, a charitable organisation based in Kayalpatnam, Tuticorin District, Tamil Nadu, INDIA. By accessing and using this website, you are assumed to have read the Terms of service - governing this Website.
Designed for The Kayal First Trust by NetGross

© 1998-2023. The Kayal First Trust. All Rights Reserved